Regulamin Edukacji Zdalnej

Na podstawie zapisów rozdziału „Praca z Danymi Osobowymi Podczas Zdalnego Nauczania” (§ 33 do 35) Polityki Bezpieczeństwa w ZS SASR w Trzcinicy wprowadza się poniższy Regulamin Edukacji Zdalnej.

       I.          Postanowienia ogólne

 1.     Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są na stronie www Szkoły - http://www.zstrzcinica.pl/rodo.pdf

2.     Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.

3.     Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, poprzez usługę Dziennika Elektronicznego oraz Szkolnego Portalu Edukacyjnego.

4.     W celu prowadzenia zajęć zdalnych, dopuszcza się możliwość korzystania przez nauczycieli z innych rozwiązań niż wymienione w punkcie 3, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają niezbędne wymogi w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

5.     Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

6.     Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie ogólnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (§ 24 Polityki Bezpieczeństwa).

      II.          Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 1.     Korzystanie z usług Dziennika Elektronicznego oraz Szkolnego Portalu Edukacyjnego jest bezpłatne.

2.     Warunkiem korzystania z wyżej wymienionych usług jest:

a)     posiadanie statusu nauczyciela lub ucznia Szkoły,

b)     posiadanie adresu poczty elektronicznej,

c)     założenie indywidualnego konta dla każdego nauczyciela i ucznia, pozwalającego na prowadzenie i dostęp do zajęć realizowanych online za pomocą Dziennika Elektronicznego oraz Szkolnego Portalu Edukacyjnego.

d)     komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli,

e)     akceptacja niniejszego regulaminu.

3.     Szkoła wymaga od ucznia lub reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.

4.     Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto i hasło na podstawie danych przekazanych przez ucznia/ rodzica lub nauczyciela. Przydzielone konta nie wymagają ze strony ucznia lub nauczyciela dodatkowej konfiguracji. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:

1.     z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,

2.     do 30 września roku, w którym Uczeń ukończył szkołę,

3.     maksymalnie do 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż ukończenie,

4.     na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do Dyrektora Szkoły.          

5.   Nauczyciele korzystający z innych rozwiązań niż Dziennika Elektronicznego oraz Szkolnego Portalu Edukacyjnego, dostosowują sposób pracy zdalnej do wymogów wybranego rozwiązania.

   III.          Narzędzia i zasady prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 1.     W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

2.     Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.

3.     W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie szkoły i portalach społecznościowych.

4.     Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny to być hasła „mocne”, tj. składające się z minimum 8 znaków, wykorzystujące małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne.

5.     Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

   IV.          Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 1.     Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

2.     Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3.     Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.

4.     Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.

5.     W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:

a)     korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

b)     hasło dostępu powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr
i znaków specjalnych,

c)     jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny,

d)     dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,

6.     Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:

a)     na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,

b)     zostały włączone automatyczne aktualizacje,

c)     została włączona zapora systemowa,

d)     został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,

e)     zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,

f)      wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.

7.     Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie(w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.

     V.          Etykieta i zasady na lekcjach online

 1.     Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub w komórce. To, co dzieje się w tle, może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.

2.     Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

3.     Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.

4.     Link i hasło do lekcji online są indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

5.     Lekcji realizowanej w czasie rzeczywistym nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

6.     Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia, lub przez ucznia − poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

7.     Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach − NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

8.     Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

9.     Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 VI. Postanowienia końcowe

 1.     Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa Portalu Edukacyjnego może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

2.     Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.

3.     Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisów udostępnianych przez Szkołę należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły lun Administratora Szkolnego Portalu Edukacyjnego na adres e-mail szkoły lub administratora Portalu Edukacyjnego.

4.     Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą e-mailową.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Last modified: Saturday, 5 February 2022, 2:21 PM