Regulamin

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy

Niniejszy regulamin korzystania z platformy edukacyjnej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

I. Postanowienia ogólne:

1. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

a) Platforma edukacyjna – aplikacja informatyczna służąca do nauki online, w tym przeprowadzania szkoleń, kursów i wykładów, udostępniona pod adresem: modle.zstrzcinica.pl

b) Usługodawca: Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, Trzcinica 79, 38-207 Przysieki: szkola@zstrzcinica.pl

c) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z platformy edukacyjnej, która zarejestrowała się i zaakceptowała warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

d) Uczeń – użytkownik o uprawnieniach pozwalających na korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej oraz aktywnego uczestniczenia w przedmiotach / szkoleniach / kursach realizowanych zgodnie z planem nauczania / programem szkoleń.

e) Nauczyciel – użytkownik o uprawnieniach pozwalających na korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej oraz na realizację przedmiotu / szkolenia on-line.

f) Administrator – użytkownik odpowiedzialny za funkcjonalność platformy edukacyjnej z upoważnienia usługodawcy, posiadający uprawnienia pozwalające na korzystanie z zasobów platformy, oraz na realizację przedmiotu / kursu / szkolenia on-line.

g) Konto użytkownika – możliwy po zalogowaniu się (po podaniu loginu i hasła) dostęp użytkownika do platformy edukacyjnej, poprzez który użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz korzystać z zasobów platformy.

h) Login – identyfikator (pseudonim), którym posługuje się użytkownik korzystając z zasobów platformy edukacyjnej.

i) Przedmiot / kurs / szkolenie – zbiór składowych programu studiów / programu szkoleń.

2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn zm.).

3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy edukacyjnej w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) dostęp do materiałów dydaktycznych oraz innych treści zamieszczanych na platformie edukacyjnej przez Użytkowników,

b) dostęp do szkoleń organizowanych na podstawie odrębnych programów szkoleń,

c) dostęp do konkursów organizowanych na podstawie odrębnych regulaminów,

d) dostęp do forum internetowego.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

1.    Usługodawca świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług ze względu na prowadzenie prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego lub związanych z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie platformy.

3.    W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4.    Do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca wymaga się od Użytkownika spełnienia co najmniej niżej wymienionych wymagań technicznych:

a) posiadania komputera lub innego kompatybilnego urządzenia,

b) posiadania połączenia z Internetem,

c) posiadania aktywnego adresu e-mail,

d) posiadania poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej – np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

Posiadanie dodatkowego oprogramowania typu: Adobe Reader, Flash Player, Java, Openoffice, MS Office umożliwia udział w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie.

5. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

6. Platforma edukacyjna może być używana jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, a także:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z zasobów platformy edukacyjnej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

8. Za czynniki niezależne od Usługodawcy uważa się w szczególności:

a) przyczyny techniczne związane ze specyfiką pracy zdalnej,

b) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

c) przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą uczelnia nie ponosi odpowiedzialności,

d) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz techniczne,

e) okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji, itp.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.   Użytkownikiem platformy edukacyjnej może być wyłącznie uczeń, nauczyciel lub pracownik Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy

2. Zarejestrowanie się na platformie wymaga przesłania niezbędnych danych według wzoru zamieszczonego na stronie głównej w "Rejestracja w serwisie".

3.  Wszelkie dalsze działania, w tym działania osób trzecich, podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika uznaje się za działania Użytkownika, za które ponosi odpowiedzialność.

4.  Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem.

5.    Zawierając umowę świadczenia usług, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, w szczególności polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócać lub utrudniać funkcjonowanie platformy edukacyjnej, a także działań polegających na jakimkolwiek utrudnianiu korzystania z platformy przez innych Użytkowników.

6. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług określonych tych regulaminem.

7. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług określonych niniejszym regulaminem w przypadkach wskazanych z obowiązujących przepisach oraz w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu.

V. Warunki korzystania z platformy edukacyjnej:

1.    Przeznaczeniem platformy edukacyjnej jest jej wykorzystanie w celach szkoleniowych. Zabrania się wykorzystywania platformy przez Użytkownika w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię Usługodawcy oraz innych Użytkowników korzystających z platformy.

2.    Korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej jest bezpłatne i dobrowolne.

3.    Dostęp do przedmiotów / kursów / szkoleń jest ograniczony czasowo i zależy od potrzeb realizacji danego planu nauczania lub programu szkoleń.

4.    Dozwolone jest zamieszczanie na platformie edukacyjnej tylko materiałów, do których Użytkownicy posiadają prawa autorskie. W przypadku zamieszczenia całości, bądź fragmentów materiałów należących do osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.

5.    Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie
edukacyjnej oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody Wykładowcy jest zabronione.

6.    Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów - dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.

7.    Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Wykładowcę lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z planem nauczania lub programem szkoleń.

8.    W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, obscenicznych ani takich, które naruszają prawo polskie.

9.    Uczeń, nauczyciel posiadają ograniczone uprawnienia do samodzielnego modyfikowania informacji w profilu Użytkownika. Użytkownicy mogą samodzielnie umieszczać swoje zdjęcie, które są widoczne innym Użytkownikom platformy oraz dodawać krótki opis swojej osoby. Zamiast zdjęcia nie jest dozwolone umieszczanie animacji, fikcyjnych grafik, itp. Pełna aktualizacja informacji w profilu Użytkownika dokonywana jest przez Administratora. Celem dokonania aktualizacji profilu należy przesłać powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.                       Korzystanie z usług udostępnianych na podstawie niniejszego regulaminu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

VI. Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik ma prawo zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania platformy edukacyjnej.

2.    Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola@zstrzcinica.pl

3.    Zgłaszana reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, login Użytkownika zgłaszającego reklamację oraz szczegółowy opis zastrzeżeń.

VII. Ochrona danych osobowych

1.    Poprzez zarejestrowanie się na platformie, każdy z Użytkowników wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.    Dane osobowe Użytkownika będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) tylko w celach związanych z korzystaniem z platformy edukacyjnej.

3.    Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W przypadkach przewidzianych w ustawie, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

2.    Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników w przypadku dokonania zmian regulaminu platformy edukacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zmianie nastąpi drogą mailową oraz zostanie zamieszczone na platformie.

3.    Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, oznacza rezygnację z korzystania z platformy edukacyjnej.

4.    Regulamin obowiązuje od dnia 01.09. 2015 r.

 

 

Last modified: Sunday, 4 October 2015, 12:24 PM