Klauzula RODO

                                                                         Klauzula informacyjna

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

2.     Warunkiem korzystania z Portalu edukacyjnego Zespołu Szkół w Trzcinicy, uczestnictwa w zajęciach zdalnych, przeprowadzenia procesu sprawdzenia wiadomości i umiejętności jest przekazanie przez Państwa danych osobowych w/g wzoru zamieszczonego w linku „Rejestracja w serwisie” portalu edukacyjnego.

3.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

a)    imię

b)    nazwisko,

c)    login

d)    hasło

e)    adres e-mail

4.     Dane osobowe, o których mowa w pkt 3, są przetwarzane w celu:

a)    prowadzenia statutowej działalności szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)    prowadzenia i przechowywania dokumentacji z w/w działalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c)    prowadzenia dokumentacji szkolnej w postaci zapisów dziennika elektronicznego − art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5.     Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnego w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa.

6.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7.     Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu
o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej udzieleniem.

8.     Zgodnie z art. 15−21 oraz art. 77 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

10.  Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania,
w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

11.   Osobą odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.hendzel@zstrzcinica.pl

 


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 stycznia 2021, 13:47